Generln kl?

Nos�te svazek kl� a pokad� v nm hled�te spr�vn� kl�? Udl�me V�m jeden hlavn� kl� - gener�ln�. V�me co to je takov� jeden hlavn� "gener�ln�" kl�?

Ji nebudete m�t svazek kl� lev��ipka Gener�ln� kl� 3091_1 je jenom jeden kl�

Syst�m gener�ln�ho kl�e

SYSTÉM HLAVNÍHO A GENERÁLNÍHO KLÍE (SGHK) V�m poskytne pohodln� e�en�. Jedn�m kl�em pak budete moci ovl�dat ve�er� V�mi poadovan� dvee. A nejen to! V p�pad, e se jedn� o dvee s v�ce uivateli, mete si pesn zvolit opr�vnn� uivatel dostat se do konkr�tn�ch dve�.

N�zorn� p�klady vyuit� hlavn�ho kl�e

Ve firm si zamsnanec sv�m gener�ln�m kl�em oteve vchod a d�lnu, ale nedostane do editelovy kancel�e, skladu, k po�tai... zat�mco editel se dostane sv�m kl�em v�ude kam bude potebovat.

V bytov�m dom se v�ichni dostanou stejn�m kl�em do vchodu i do sv�ho bytu, ale ne k sousedovi.

Co, kdy ztrat�m gener�ln� kl�

Boj�te se, e tento kl� ztrat�te a t�m kl�e od v�eho?

Svj svazek tak� nos�te v celku, take v p�pad ztr�ty vyrob�me nov� kl�e v�echny nebo si vezmete n�hradn� nebo dokonce mnit z�mky.

V tomto ohledu je SGHK v�hodnj��. Pi ztr�t gener�ln�ho kl�e lze z�mky, kter� tento hlavn� kl� ovl�dal pestavt a t�m zachovat jak bezpenost tak i pohodl� SGHK pi minim�ln�ch poadavc�ch na as i pen�ze.

My svazky kl� d�vno nenos�me, Vy je�t ano?

Zde si mete st�hnou formul�, kter� V�m n�vrh takov�ho syst�mu usnadn�.

St�hnout:
Klov pln - SGHK nov (0.19 MB)
(0.19 MB)

Adresa firmy

KLČE - ZMKY - TREZORY
URBANEC A SPOL., s.r.o.
Masn 7
702 00 Ostrava
www.trezory-urbanec.cz
telefon: 603 526 670

News z oboru zmečnictv

Vloka GE-GE EAP 2000
3.tda bezpenosti Vysok ochrana Chrnn profil kle rozmr 30+35mm
Vce >>>

Generln kl?
Lbilo by se Vm otevrat vechny dvee jednm klem? Jet nevte co to je takov jeden hlavn "generln" kl?
Vce >>>

Kolik mte kl k autu???
Mte jen jeden funkn kl k Vaemu autu, dodvce nebo motorce? Nechejte si u ns vhodn a rychle vyrobit nov kle a budete mt jistotu!
Vce >>>